اشعار و نوشته های ادبی

۱۶

مرد۱۳۹۴
دینِ منی مبلغی هست که من مشتری اخمِ توام مقصدی هست که من رهروِ ایمای توام گِلِ من، مدهوش آب تنِ توست... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
گسسته سکوتی بندِ سکوت را می کَنَم بر لحنِ خموش تا شب و روز، مرا از تو حکایت باشد سخن از جانِ ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
خاکستر در حجمِ آبیِ باران، واپسینم اما با که باید گفت گَرد خاکستری گِردم که گِرد جهان می گَردم و ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
آوازِ دور آواز می خوانم، تا که باید خواه در کنار رَسته ای از دختری بی هنگام یا که در ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
پیدا شو آغوشت عاری کُن، پیدای ناپیدا شو  بیار تَن را، تمامِ تنِ من، خراب شود  بیا دستانِ سَرکشم، اسیرِ ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
پلکِ شب تا شبی هست و نیست  پلک را بسته به پلکی مهتاب  شمع هم خاموش و عریان  با ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
احساسِ شیخ تو یادگاریِ دیوارِ خیابان را  نوشتارِ درختِ پیر و مفلوسِ کوچه هامان را  مدان ناچیز: شاید، نشانِ بَیصِ مَردمی ست  که ساعتها، ماتم زده با کمرِ خمیده شان  به آن تکیه ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
بوسه عجب شراره ای که ندارد بوسه  نالان پیکری، در سَبو.   های، چشمی که بس عریانِ بیرون است  و بر دور دستِ ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
ادراک – برای درویش سفید از کجا تَراکِ ادراک گشودن ؟  این همه فهمیدن، شناختن، دریافتن  و در عمقِ نَفَس های ممنوعِ تنفس جو  لحظه ای گُنگ گشتن، تنگ گشتن، مبهوت گشتن  از ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
جان را شکسته کشیده این سایه ها از تَن به راهم  که آن هم می رَوَد بر زیرِ پایم  جانی شکسته با دیده ی دل، عُمرِ بی ثباتم.  ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
دنیا الهی ، من ز این دنیا بریدم و مهری از اسارت هم  ندیدم بخواهم رفتنی ، ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
پدر پدر کسی است که در کنار توست وقتی به او نیاز داری پدر کسی است که هرگز نمی گذارد بر زمین افتی پدر کسی است که در کنار توست تا ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
برای حسین پناهی؛ شاعری که رفت… سلام شاعر.  چند سالی ست که دیگر نمیبینمت؛ شاید آنقدر بزرگ شدی که چشمان من ؛ قدرت دید تو ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
سرنوشت اگر نمی توانی سرنوشت را عوض کنی، می توانی نقشت را در سرنوشت عوض کنی. ف. ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
عقاب عقاب اوج نمی گیرد تا او را ببینند؛ بلکه اوج می گیرد تا بهتر ببیند. ف. ... ادامه مطلب

۱۶

مرد۱۳۹۴
هر وقت… هر وقت فکر می کنی کسی برایت کاری انجام نداده است بدان یکی از آن کسان خودت هستی.... ادامه مطلب