اشعار و نوشته های ادبی

06

آگوست2015
دینِ منی مبلغی هست که من مشتری اخمِ توام مقصدی هست که من رهروِ ایمای توام گِلِ من، مدهوش آب تنِ توست... ادامه مطلب

06

آگوست2015
گسسته سکوتی بندِ سکوت را می کَنَم بر لحنِ خموش تا شب و روز، مرا از تو حکایت باشد سخن از جانِ ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
خاکستر در حجمِ آبیِ باران، واپسینم اما با که باید گفت گَرد خاکستری گِردم که گِرد جهان می گَردم و ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
آوازِ دور آواز می خوانم، تا که باید خواه در کنار رَسته ای از دختری بی هنگام یا که در ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
پیدا شو آغوشت عاری کُن، پیدای ناپیدا شو  بیار تَن را، تمامِ تنِ من، خراب شود  بیا دستانِ سَرکشم، اسیرِ ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
پلکِ شب تا شبی هست و نیست  پلک را بسته به پلکی مهتاب  شمع هم خاموش و عریان  با ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
احساسِ شیخ تو یادگاریِ دیوارِ خیابان را  نوشتارِ درختِ پیر و مفلوسِ کوچه هامان را  مدان ناچیز: شاید، نشانِ بَیصِ مَردمی ست  که ساعتها، ماتم زده با کمرِ خمیده شان  به آن تکیه ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
بوسه عجب شراره ای که ندارد بوسه  نالان پیکری، در سَبو.   های، چشمی که بس عریانِ بیرون است  و بر دور دستِ ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
ادراک – برای درویش سفید از کجا تَراکِ ادراک گشودن ؟  این همه فهمیدن، شناختن، دریافتن  و در عمقِ نَفَس های ممنوعِ تنفس جو  لحظه ای گُنگ گشتن، تنگ گشتن، مبهوت گشتن  از ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
جان را شکسته کشیده این سایه ها از تَن به راهم  که آن هم می رَوَد بر زیرِ پایم  جانی شکسته با دیده ی دل، عُمرِ بی ثباتم.  ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
دنیا الهی ، من ز این دنیا بریدم و مهری از اسارت هم  ندیدم بخواهم رفتنی ، ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
پدر پدر کسی است که در کنار توست وقتی به او نیاز داری پدر کسی است که هرگز نمی گذارد بر زمین افتی پدر کسی است که در کنار توست تا ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
برای حسین پناهی؛ شاعری که رفت… سلام شاعر.  چند سالی ست که دیگر نمیبینمت؛ شاید آنقدر بزرگ شدی که چشمان من ؛ قدرت دید تو ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
سرنوشت اگر نمی توانی سرنوشت را عوض کنی، می توانی نقشت را در سرنوشت عوض کنی. ف. ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
عقاب عقاب اوج نمی گیرد تا او را ببینند؛ بلکه اوج می گیرد تا بهتر ببیند. ف. ... ادامه مطلب

06

آگوست2015
هر وقت… هر وقت فکر می کنی کسی برایت کاری انجام نداده است بدان یکی از آن کسان خودت هستی.... ادامه مطلب